THAI FOREST ECOLOGICAL RESEARCH JOURNAL

ISSN 2586-9566 (Print) ISSN 2985-0789 (Online)

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบาย ในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเจ้าพระยา

ฑีฆา โยธาภักดี แหลมไทย อาษานอก ต่อลาภ คำโย มณฑล นอแสงศรี ณภัค กรรณสูต สุวิทย์ นะวะคำ และ ชิดชัย แก้วบริสุทธิ์
1
*ผู้รับผิดชอบบทความ: อีเมล: lamthainii@gmail.com
บทคัดย่อ

สถานการณ์ปัจจุบันต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ตามที่สาธารณะ มักเผชิญปัญหาการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบายในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเจ้าพระยา ด้วยการใช้เกณฑ์การตัดสินใจที่มีการปรับค่าของเวลาเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ มีค่าเท่ากับ 76,875,369.87 บาท และอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.10 (ซึ่งมีค่ามากกว่า 1) ส่วนอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับ ร้อยละ 8.43 ต่อปี ซึ่งมากกว่าอัตราส่วนลดที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7 ดังนั้น โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเชิงนโยบาย และสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนงานยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ:


Download full text (Thai pdf): 2 clicks